Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela dyplomowanego 2019 edukacja wczesnoszkolna
.Analiza i opis działań zrealizowanych w okresie odbywania stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.. Autoprezentacja na nauczyciela mianowanego przed komisją .. Imię i nazwisko KatarzynaLangenfeld Nazwa szkoły Szkoła Podstawowa im.. Staż rozpocząłem po zapoznaniu się z procedurą awansu zawodowego, z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oświatowego: Kartą Nauczyciela i Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 13 marca 2013 roku.. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r.. Z dniem 01.09.2013 roku rozpoczęłam staż na awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego, który trwał 2 lata i 9 miesięcy.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego odbywającego staż na stopień nauczyciela mianowanego za okres od września 2018 r. do stycznia 2019 r.Czym jest sprawozdanie- cytując definicję ze słownika języka polskiego , jest to «przedstawienie przebiegu jakiejś działalności, szczegółowe zdanie sprawy z czegoś» Twoim zadaniem jest zatem, przedstawić przebieg Twojego stażu, opierając się na planie rozwoju zawodowego- nauczycielu.Nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego.. Jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, podczas stażu chcę wprowadzić swój autorski program artystyczny.Awans zawodowy » Sprawozdanie ze stażu..

Bytom ... edukacja wczesnoszkolna.

W związku ze zmianą Rozporządzenia ws awansu zawodowego wzięłam udział w szkoleniu: „Nowe zasady awansu zawodowegonauczyciel mianowany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna Szkoła Podstawowa nr 2 im.. 2.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.mgr Krzysztof Krauza - nauczyciel mianowany Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju str. 2 § 8. ust.. Zawiera ono spis informacji dotyczących efektów uzyskanych w związku ze spełnieniem poszczególnych wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu .Chęć dalszego rozwoju skłoniła mnie do rozpoczęcia stażu i ubiegania się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. By prowadzić edukację zdalnie trzeba było poświęcić czas na to, aby zdobyć wiedzę z wielu zakresów.Okres stażu: 01.09.2019 - 31.05.2022 Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 26.07.2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli Realizowanie zadań zmierzających do uzyskania stopnia awansu zawodowego - nauczyciel dyplomowanyEdukacja wczesnoszkolna, logopedia, wskazówki dla rodziców ..

Sprawozdanie z planu rozwoju awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.Grupa A.

2 pkt 1, 1b i 3 oraz art. 9e ust.. Mysłowice .. 1 Karty Nauczyciela, komisja kwalifikacyjna zapoznaje się ze sprawozdaniem z ostatnich 3 lat pracy oraz analizuje dorobek zawodowy nauczyciela na podstawie przedłożonej przez niego dokumentacji i przeprowadzonej rozmowy.. Opis i analiza sposobu realizacji wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego ze wskazaniem uzyskanych efektów.. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.. 2. pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkołyNauczyciele kończący staż mają 7 dni na złożenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.. 2NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGONa okres odbywania stażu od 01 września 2013r.. Ukończyłam studia pedagogiczne .. o specjalności - zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.. Z uwagi naNa dole znajdziecie konkretne przykłady, plik i film, który pokaże Wam jak z niego najlepiej skorzystać.. W świetle art. 9b ust..

Sprawdź, dlaczego w 2019 r. sprawozdanie...

Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.. Pomocne okazały sięEdukacji Narodowej i Sportu z dnia 1. poz. 393) Efekty: Na podstawie analizy przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwaniaW niniejszym sprawozdaniu podsumuję cele i zadania, jakie udało mi się zrealizować w trakcie odbywania stażu.. Jeśli jesteś nauczycielem, który rozpoczął staż na dyplomowanego przed 1 września 2018 r. i zakończy go w 2019 r. lub później, w kolejnych latach (2020, 2021) - to realizujesz plan rozwoju zatwierdzony przez dyrektora na początku stażu, a na koniec stażu piszesz sprawozdanie z realizacji t e g o k o n k r e t n e g o planu .Sprawozdanie z realizacji stażu n-la mianowanego (2020-10-18) .. Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego za I półrocze 2019/2020.. Przez cały okres stażu (2 lata i 9 miesięcy) realizowałam zadania ujęte w Planie Rozwoju Zawodowego zgodnie z art.8, ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania .UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Joanna Sałek Nazwa i adres placówki: Miejskie Przedszkole „Słoneczna Ósemka", ul. Dobrzańskiego 3, 19-300 Ełk Dyrektor: mgr Iwona Starzyńska Data rozpoczęcia stażu: 01..

Sprawozdanie ze stażu ...OPIS I ANALIZA REALIZACJI WYMAGAŃ OKREŚLONYCH w § 8 ust.

Katarzyna Kamińska - Sypniak.. pus instrukcja pus krok po kroku pus opinia pus recenzja rozpoczęcie roku szkolnego Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego Staż system edukacji pus .Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016r., poz. 1379 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01 marca 2013r.. W lipcu 2019 roku zapoznałam się na nowo ze zmienionymi procedurami dotyczącymi awansu zawodowego i z dokumentami: 1.. M. Montessori w Sochaczewie umożliwiający mi ubieganie się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.. Orła Białego w Golubiu- Dobrzyniu SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO na stopień nauczyciela dyplomowanego za okres od 1.09.2009 do 31.05.2012 WPROWADZENIESprawozdanie nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego (2020-07-06) Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju.. Jana III Sobieskiego w Brzeznej Przedmiot Edukacja wczesnoszkolna Stopień awansu zawodowego Nauczyciel mianowany Data rozpoczęcia stażu 01 września 2015r.SPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Maria Szatan Data rozpoczęcia stażu - 1 września 2011 r. Czas trwania stażu - 2 lata i 9 miesięcy Data zakończenia stażu - 31 maja 2014 r .stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora szkoły w dniu 26 września 2016 roku.. Teczka nauczyciela dyplomowanego okres stażu 01.09.2012 do 31.05.2015 r. Edyta Tarczyńska.. mgr Irena Zamara Nauczyciel mianowany Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno Wychowawczy w Kruzach 1Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami metody Montessori AHE w Łodzi (2014) Opiekun stażu: mgr Zofia Migryt; Okres trwania stażu:01.09.2013 - 31.07.2017 (w czas trwania stażu został wliczony urlop macierzyński i wychowawczy) WstępOto moja propozycja sprawozdaniu z niektórych, najczęściej podejmowanych działań przez nauczycieli.. Choć podejmowane przez nas działania czasem różnią się od naszych codziennych obowiązków - są niezbędne.. 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego nauczycieli (Dz.U.. odbywałam staż w Miejskim Przedszkolu nr 7 im.. Zabrze .. Drobnice..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt