Sprawozdanie o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych
Ogółem.. zaŁĄcznik wzÓr.. Odpłatność:Sprawozdanie zawierające informacje o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych, ogółem i z podziałem na poszczególnych wprowadzających baterie i akumulatory Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o masie zebranych zużytych baterii .Rodzaj zebranych zużytych.. i zużytych akumulatorów przenośnych 3) Masa zebranych zużytych baterii przenośnych.. Pełnomocnictwo - jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik.Dział X tabela 1. sprawozdań, Główny Inspektor Ochrony Środowiska sporządzaRozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2009r.. -zebrane baterie.. Liczba stron: 2 Format pliku: Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word.. i zużytych akumulatorów przenośnych4) [kg] 16 06 01* 16 06 02* 16 06 03* 16 06 04.. DANE DOTYCZĄCE MASY ZEBRANYCH ZUŻYTYCH BATERII PRZENOŚNYCH.. Informacja o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych Tabela 1. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych Na podstawie art. 59 ust.. Sprawozdania należy .Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666) nakłada na wprowadzającego baterie przenośne lub akumulatory przenośne obowiązek osiągnięcia poziomów zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie rocznych poziomówDo 15 marca 2011 r. producent lub importer baterii powinien przedstawić marszałkowi województwa sprawozdanie o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów w 2010 roku..

Informacja o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych Tabela 2.

Informacja o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych - istnieje wybór tylko i wyłącznie zbierania dla wprowadzającego lub podmiotu pośredniczącego?. Podstawą obliczenia opłaty produktowej stanowi masa zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych, szczegółową regulację zawiera Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 .Rozporządzenie w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych Dz.U.. Informacja o rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania i przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz osiągnięte poziomy recyklingu i osiągnięte poziomy wydajności recyklingu Tabela 3.1.Środowiska z dnia 22 grudnia 2009 w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (Dz. U. Nr 223, poz. 1788).. 2009 nr 223 poz. 1788 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów .. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (Dz. U. z 2009r., Nr 223, poz. 1788)Jeżeli wprowadzający baterie przenośne lub akumulatory przenośne nie wykonał obowiązku, osiągnięcia poziomów zbierania obowiązany jest do ponoszenia opłaty produktowej..

I ...Roczne sprawozdanie o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnychAkty wykonawcze.

Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.. Do tego samego dnia należy także złożyć sprawozdanie informujące o osiągniętych poziomach zbierania wraz z wykazem punktów, w których wprowadzający prowadzi zbiórkę zużytych baterii .masami zebranych zużytych baterii przenośnych i zebranych zużytych akumulatorów przenośnych, wykazywanymi w sprawozdaniach składanych przez wprowadzających baterie lub akumulatory i zbierających zużyte baterie lub zużyte akumulatory.. Na podstawie m.in. ww.. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 września 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych Dz. U. Nr 160, poz. 1274dz.u.09.223.1788.. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666) zarządza się, co następuje:Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych Pokaż treść w pełnym oknieROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych..

baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych.

Podważa to rzetelność sprawozdawczości w tym zakresie.Tabela 1.. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych Dz. U. Nr 223, poz. 1788prowadzenie ewidencji i przechowywania jej przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego dotyczy, ewidencja musi obejmować informacje o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych, ogółem i w rozbiciu na poszczególnych wprowadzających baterie lub akumulatory, z którymi ma .Rodzaj zebranych zużytych baterii przenośnych.. Poniżej dowiesz się kto musi złożyć sprawozdanie i jak to zrobić.Do 15 marca, zbierający zużyte baterie lub zużyte akumulatory jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia marszałkowi województwa rocznego sprawozdania zawierającego informacje o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych, ogółem i w rozbiciu na poszczególnych wprowadzających baterie .Roczne sprawozdanie o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych: Opis: Dz.U..

roczne sprawozdanie o masie zebranych zuŻytych baterii przenoŚnych .

Gdzie zatem wpisać baterie zebrane nie na czyjąś rzecz?Zbierający zużyte baterie przenośne i zużyte akumulatory przenośne, który przekazuje je bezpośrednio do zakładu przetwarzania, składa sprawozdanie o masie zebranych zużytych baterii przenośnych lub zużytych akumulatorów przenośnych, ogółem i z podziałem na poszczególnych wprowadzających baterie lub akumulatory, z którymi ma .Obowiązek sporządzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami zawierającego informacje o masie zebranych zużytych baterii przenośnych lub zużytych akumulatorów przenośnych, ogółem i z podziałem na poszczególnych wprowadzających baterie lub akumulatory, z którymi ten zbierający ma zawartą umowę .Sprawozdanie o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych.. i zużytych akumulatorów przenośnych 2), 4) [kg] 16 06 01* 16 06 02* 16 06 03* 16 06 04: 16 06 05: 20 01 33* 20 01 34: OgółemZbierający zużyte baterie lub zużyte akumulatory mają obowiązek sporządzenia i przedłożenia marszałkowi województwa rocznego sprawozdania zawierającego informacje o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (art. 59 ustawy o bateriach i akumulatorach).Baterie i akumulatory Tabela 1. i zuŻytych akumulatorÓw przenoŚnych1.. Informacja o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych zawiera następujące informacje [RYSUNEK 1]: nazwę zakładu, nazwę miejsca prowadzenia działalności,roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych, wykaz zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów z którymi wprowadzający ma zawartą umowę..Komentarze

Brak komentarzy.