Sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej
Przy czym, w przypadku gdy .Kto ma obowiązek przygotować sprawozdanie: spółki w których wartość rynkowa nieruchomości stanowi co najmniej 50% aktywów podatkowe grupy kapitałowe bez względu na wysokość przychodów oraz inni podatnicy CIT u których wartość przychodów przekracza równowartość 50 mln EUR (w ujęciu na koniec poprzedniego roku kalendarzowego)Projekt zmian w CIT - sprawozdania z realizacji strategii podatkowej 21 września 2020 Od stycznia 2021 roku czeka nas kolejna zmiana przepisów w zakresie podatku CIT.Najwięksi podatnicy będą zobowiązani do opublikowania swojej na stronie internetowej tzw. sprawozdania z realizacji strategii podatkowej do końca 2022 roku.. W tym samym terminie należy przekazać elektronicznie naczelnikowi urzędu .Z opublikowanego 16 września 2020 r. projektu ustawy nowelizującej m.in. ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że najwięksi podatnicy będą mieli obowiązek sporządzenia i publikacji sprawozdania z realizacji strategii podatkowej.ZMIANY W USTAWACH PODATKOWYCH - sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej 11 października 2020 Kolejną istotną zmianą związaną z nowelizacją ustaw podatkowych jest wprowadzenie obowiązku sporządzania i podawania do publicznej wiadomości sprawozdań z realizacji strategii podatkowej.Zgodnie z założeniami projektu, obowiązek sporządzenia i podania do publicznej wiadomości sprawozdania z realizacji strategii podatkowej ma dotyczyć: podatkowych grup kapitałowych - bez względu na wielkość przychodów (strategia podatkowa powinna odnosić się zarówno do grupy jak i każdej ze spółek wchodzących w jej skład);W trakcie konsultacji pojawił się np. postulat dodania jednoznacznego przepisu przejściowego: „Pierwszym rokiem, za który należy sporządzić i podać do publicznej wiadomości sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej za rok podatkowy, o której mowa w art. 2 pkt 22, jest rok rozpoczynający się po 31 grudnia 2020 r.".Do całkowicie nowych obowiązków niektórych podatników zaliczać się będzie obowiązek publikowania sprawozdania z realizacji tzw. strategii podatkowej..

Sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej - nowy obowiązek i wysokie kary.

Niezastosowanie się do nowych przepisów będzie groziło karą pieniężną wynoszącą nawet 1 mln zł.To niestety nie koniec zmian dla podatników CIT.. Obowiązek ten ma objąć podatników o przychodach przekraczających w poprzednim roku 50 mln euro, a także takich, którzy działają jako Podatkowe Grupy Kapitałowe.Obowiązek publikowania sprawozdania z realizacji strategii podatkowej nie dotyczy wszystkich podatników CIT, dotyczy tych, którzy mają obroty przekraczające 50 mln Euro.. Projekt zakłada, że podatnicy będą mieli 9 miesięcy po upływie terminu złożenia rocznego zeznania CIT na opublikowanie sprawozdania z realizacji strategii na stronie internetowej oraz przekazanie odpowiedniej informacji do właściwego urzędu skarbowego.. Sprawozdanie ma być opublikowane do końca dziewiątego miesiąca następującego po upływie terminu na złożenie zeznania podatkowego CIT-8 za dany rok.. Mętne przepisy, klarowne kary - biznes.interia.pl - Przedsiębiorcy, którzy osiągnęli obrót wyższy niż 50 mln euro, oraz podatkowe grupy .Sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej będą musieli publikować podatnicy CIT o przychodach przekraczających 50 mln EUR oraz podatkowe grupy kapitałowe; Sprawozdanie musi zawierać m.in.: informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej, informacje o realizowanych lub planowanych .Jakby mało było wątpliwości z samym podejściem MF, to kuriozalny wydaje się tytuł komunikatu („MF walczy z nieuczciwymi praktykami przy rozliczeniach podatkowych"), który potwierdza stanowisko MF, że sprawozdanie z realizacji Strategii Podatkowej należy sporządzić już za 2020 rok i opublikować do końca 2021 r. (zakładając .Duże firmy opodatkowane CIT będą miały od 1 stycznia 2021 roku obowiązek sporządzania i publikowania na stronie internetowej sprawozdania z realizacji strategii podatkowej za każdy kolejny rok podatkowy..

Będą oni musieli także sporządzać i publikować sprawozdania z realizacji strategii podatkowej.

Ustawa została podpisana przez Prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw.Po pierwsze obowiązek, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości sprawozdania z realizacji strategii podatkowej ma dotyczyć tych podmiotów, których wyniki podatkowe są podawane do publicznej wiadomości na podstawie art. 27b ustawy o CIT, a więc: podatkowych grup kapitałowych (bez względu na wielkość przychodów);Podatnik będzie zobowiązany do zamieszcza sprawozdania z realizacji strategii podatkowej za rok podatkowy, sporządzonej w języku polskim lub jej tłumaczenia na język polski, na swojej stronie internetowej w terminie do końca dziewiątego miesiąca następującego po upływie terminu na złożenia rocznego zeznania podatkowego.Podatnicy obowiązani będą do zamieszczenia sprawozdania z realizacji strategii podatkowej za rok podatkowy (sporządzonego w języku polskim lub jej tłumaczenie na język polski), na swojej stronie internetowej w terminie do końca dziewiątego miesiąca następującego po upływie terminu na złożenie zeznania..

Sankcje za niedopełnienie obowiązkuSprawozdania z realizacji strategii podatkowej obejmą również spółki nieruchomościowe?

Podczas webinarium przedstawimy czym jest strategia podatkowa, kto musi ją sporządzić i jakie sankcje grożą za brak realizacji nowych obowiązków.Publikacja stanowi kompleksowe omówienie sprawozdań podatkowych gmin w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 20.12.2017 r. w sprawie sprawozdania podatkowego w.. 2 dodanego do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych art. 27c, sprawozdanie powinno uwzględniać charakter, rodzaj i rozmiar prowadzonej działalności w szczególności:28 listopada 2020 r. Sejm uchwalił nowelizację Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzającą obowiązek sporządzenia i podania do wiadomości publicznej informacji z realizacji strategii podatkowej za rok podatkowy.. 21 września 2020 Szeroko komentowany projekt nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych z 15 września 2020 r. nakłada na określoną grupę podmiotów obowiązek publicznej sprawozdawczości z realizacji strategii podatkowej za dany rok.Publikacja sprawozdania.. Od jakiegoś czasu, transparentność w zarządzaniu funkcją podatkową i rozliczaniu podatków staje się coraz bardziej obecna w życiu przedsiębiorców i to w różnych wymiarach.Sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej obejmuje, w szczególności: 1) opis podejścia podatnika do: - procesów oraz procedur dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie,Co istotne, mimo, że ustawodawca nakazał publikowanie informacji (sprawozdania) z realizacji strategii podatkowej, to jednak treść przepisów sugeruje, że oprócz publicznie dostępnego sprawozdania, podatnicy mają obowiązek przyjąć konkretną strategię podatkową - aby móc ją później zrealizować i opisać na swojej stronie internetowej.W dniu 16 września 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy wprowadzający obowiązek sporządzenia i podania do wiadomości publicznej sprawozdania z realizacji strategii podatkowej..

Obowiązek ma być wprowadzony w ramach zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych najprawdopodobniej od 2021 roku.Czas na przygotowanie i wdrożenie strategii.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt