Sprawozdanie z przebiegu stażu nauczyciela stażysty 2020
Na dole znajdziecie konkretne przykłady, plik i film, który pokaże Wam jak z niego najlepiej skorzystać.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.. 2Wraz z początkiem stażu zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli - dokonałam analizy następujących dokumentów: Ustawa z dn. 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U.. 1982 poz. 19) oraz Rozporządzenie MEN z dn. 23 sierpnia 2019 r. wSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego mgr Szymon Stokłosa nauczyciel: matematyki, informatyki, .. wymianę doświadczeń z nauczycielami innych szkół, co pozytywnie wpłynęło na nabycie .. Co prawda forma sprawozdania jest dowolna, ale wskazane jest, aby była zbieżna z formą planu rozwoju zawodowego, zatwierdzonego przez dyrektora (na początku stażu).Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego za okres stażu od 01.09.2010 r. - 31.05.2013 r. Marcin Wióra.. Opiekun nauczyciela stażysty ma wskazać swojemu „podopiecznemu", jak wygląda od podszewki .Strona główna / E-Learning / Dokumenty / Przykładowy schemat sprawozdania nauczyciela stażysty w 2020 r. kurs 0/1.Awans zawodowy jest jednym z nieodzownych elementów pracy nauczyciela w realizacji jego pnącej się ścieżki zawodowej..

Sprawozdanie z realizacji stażu.

Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu.. Staż pod opieką Michaliny rozpoczęłam w dniu 10.09.2018 roku.. Nauczyciel stażysta - Judyta Maria Pluto-Prądzyńska Miejsce odbywania stażu - Przedszkole Nr 22 w Koszalinie Czas trwania stażu - 01.09.2010r.. Staż pod opieką Michaliny rozpoczęłam w dniu 10.09.2018 roku.. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć , na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku.. 2 pkt.. Zgodnie z:§ 6 ust.. 1,SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY .. w której nauczyciel odbywa staż (§ 6 ust.. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela.Przełożony ocenia sposoby i metody jego pracy, a także zgodność jego osiągnięć w odniesieniu do zapisów zawartych w planie rozwoju zawodowego tegoż nauczyciela stażysty.. Pamiętam, że kiedy zaczynałam pracę, czułam się podobnie, dlatego .w przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 1 ust.. Powiem coś oczywistego - piszmy prawdę!. Zgodnie z przepisami miał on trwać 1 rok i 9 miesięcy i zakończyć się 07.06.2020 roku..

Miesięczne sprawozdania przez cały okres stażu, teczka stażysty.

Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś.Omówienie przebiegu i efektów z opiekunem stażu.. Okres trwania stażu: 2 lata 9 m-cy (od 1 września 2019 r. do 31 maja 2022 r.)Zgodnie z nowymi zasadami podstawowe zadania opiekuna stażu zostały opisane w następujący sposób: współpracuje z nauczycielem odbywającym staż i wspiera go w procesie wdrażania do pracy w zawodzie, a w przypadku stażu nauczyciela stażysty w szczególności zapoznaje nauczyciela z dokumentami obowiązującymi w danej placówce, w tym z dokumentacją przebiegu nauczania .1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko: Joanna Miarka - Żukowska Miejsce pracy: Niepubliczne Przedszkole im.. do 7 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. Terminowe złożenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.Imię i nazwisko: Aleksandra Gruszka Miejsce pracy: Przedszkole Publiczne w Świętoszówce Dyrektor przedszkola: mgr Bożena Gruszka Opiekun stażu: mgr Renata Partyka Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016r.. wtorek, 8 października 2019 371.. Sprawozdanie z pracy zdalnej - co tam wpisać?. Podczas stażu prowadziłem zajęcia z kółka informatycznego dla uczniów gimnazjum.SPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO WSTĘP Pracując z dziećmi w wieku przedszkolnym ponad 30 lat jestem przekonana, że zawód nauczyciela jest wymagający, a […] Sprawozdanie ze stażu SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA […]2 i 3, odbycie stażu,z zastrzeżeniemart..

Efekt działania: Napisanie sprawozdanie.

W trakcie trwania stażu starałam się .Czym jest sprawozdanie- cytując definicję ze słownika języka polskiego , jest to «przedstawienie przebiegu jakiejś działalności, szczegółowe zdanie sprawy z czegoś» Twoim zadaniem jest zatem, przedstawić przebieg Twojego stażu, opierając się na planie rozwoju zawodowego- nauczycielu.Oto moja propozycja sprawozdaniu z niektórych, najczęściej podejmowanych działań przez nauczycieli.. Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego 01.09.2016 - 31.01.2017 Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z półroczną hospitacją dotyczącą .Nauczyciele to fenomenalnie utalentowana grupa zawodowa - jestem dumna patrząc na internetowy pedagogiczny boom!. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.. wymagania wobec nauczyciela stażysty niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r.. CzęstochowaSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego .. 31 marca 2020 roku.. 2 pkt 3 Karty Nauczyciela, sprawozdanie z realizacji w okresie ostatnich 3 lat zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, potwierdzone przez właściwy organ organizacji związkowej, w której nauczyciel pełni funkcję z wyboru..

- 31.05.2011r.Cały okres stażu.

Zgodnie z procedurą awansu, z pomocą opiekuna stażu opracowałam Plan Rozwoju Zawodowego.. Pracę w charakterze nauczyciela logopedy w … rozpoczęłam 10.09.2018 roku.. Na koniec stażu, nauczyciel stażysta składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego teczka nauczyciela stażysty.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego odbywającego staż na stopień nauczyciela mianowanego za okres od września 2018 r. do stycznia 2019 r.Pamiętając, że dniem zakończenia stażu jest 31 maja 2020, nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - do 7 czerwca 2020 roku.. 2 pkt 2*).. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przezWarunkiem nadania stopnia awansu zawodowego jest: odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego (staż mogą odbywać nauczyciele pracujący co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć i zatrudnieni m.in. w szkołach i placówkach, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r.On niejako uczy się być nauczycielem.. 1-3, zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela oraz: w wypadku nauczyciela stażysty-uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej rozmowie.. Walta Disneya w Chrzanowie Dyrektor przedszkola: Ewa Jurkowska Opiekun stażu: Alicja Jeleń Czas trwania stażu: Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Niniejsze sprawozdanie powstało w związku .Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do przedłużenia stażu z różnych przyczyn, podstawy prawnej czy okresu nieobecności w pracy nauczyciela stażysty to należy zwrócić się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny (zajmujący się stażami zawodowymi) z prośbą o ich rozstrzygnięcie - art. 9h ust.. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego i przygotowanie wymaganej dokumentacji załączanej do wniosku.. nad przebiegiem prób, organizowałam oprawę muzyczną, Przy pomocy rodziców wykonałam kostiumy, dekorację (załącznik nr 25,Opracowano w oparciu o akty prawne: 1.. Imię i nazwisko: Beata 6.. Zgłębiając przepisy oświatowe po raz pierwszy, możesz poczuć się przytłoczona/-y skomplikowanymi sformułowaniami, szczegółowymi paragrafami i wieloma wymaganiami, które musisz spełnić.. Stanowisko: nauczyciel.. W przypadku nawiązania stosunku pracy po upływie terminu, o którym mowa w ust.. 9 e ust.. Opis realizacji planu rozwoju zawodowego z uwzględnieniem zmian w planie rozwoju; autoanaliza, autorefleksja.. 8.Przygotowanie sprawozdania z realizacji stażu Przygotowałam sprawozdanie dotyczące przebiegu realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.. Informacje personalne..Komentarze

Brak komentarzy.