Charakterystyka porównawcza kryteria oceniania
TEMAT (0 - 9)*.. Tworzymy ją, zestawiając cechy obu postaci wg planu zwyczajnej charakterystyki: 1.. Kryteria oceniania uczniów z języka polskiego w klasie II gimnazjum Ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który w zakresie swych kompetencji polonistycznych spełnia wszystkie wymagania jak na ocenę bardzo dobrą, Bardziej szczegółowoZgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści edukacyjne.. Punktacja.. Tu można zastosować dwie drogi - najpierw kontrastowo scharakteryzować jedną osobę, potem drugą, a na końcu porównać .latach oraz stałe, uniwersalne kryteria oceniania dla poszczególnych form wypowiedzi ułatwią uczniom przygotowanie się do egzaminu, ukierunkują edukację polonistyczną na rozwijanie rzeczywistych umiejętności związanych z tworzeniem tekstu, będą wsparciem dla samodzielnego stawiania tez i dochodzenia do interpretacyjnych wniosków.Interpretacja porównawcza utworów literackich Zadanie składa się z polecenia i dwóch tekstów literackich (epickich albo lirycznych, albo dramatycznych) lub ich fragmentów.. Weryfikacja tekstu odbywa się na następujących poziomach:KRYTERIA OCENY CHARAKTERYSTYKI Zadanie 22.. Znają metody porównawcze analizy trendów i struktury przestępczości .. Punktacja.. Każda lektura obowiązkowa musi być przeczytana, a pomiarem jej przeczytania jest sprawdzian z treści, który każdy uczeń musi zaliczyć na ocenę co najmniej mierną.Kryteria oceniania w klasie I ..

Jeżeli uczeń nie wyznacza granicy zdań, nie przyznaje się punktów za kryteria IV i VI.

porównawcza) określa i ocenia postawy bohaterów ze względu na ich stosunek do pojęć: szczęcie, miłość, wierność, wiara w Boga i ideałyCHARAKTERYSTYKA POSTACI LITERACKIEJ .. Uzasadnienie nie musi być graficznie wyodrębnioną częścią rozprawki.. Wstęp - przedstawienie obu bohaterów.. Przedstawienie postaci (co najmniej dwie informacje o każdej.. Cześnik Raptusiewicz jest mężczyzną wysokim, krzepkim i dobrze zbudowanym, choć z racji podeszłego wieku cierpi .. Poprawne nazwanie i opisanie cech charakteru (usposobienia .Kryteria oceny charakterystyki porównawczej postaci literackich.. Obaj są mężczyznami w podeszłym wieku, są przedstawicielami jednej epoki i należą do tej samej klasy społecznej - szlachty.. Dodatkowe oznaczenie "Sprawdzona treść" wskazuje, że dany materiał edukacyjny został zweryfikowany przez Redakcję lub ekspertów współpracujących z serwisem.. TEMAT (0 - 9)* .. Dla klas VI-VIII kryteria oceniania takich from wypowiedzi jak opowiadanie, rozprawka, przemówienie, list, artykuł znajdują się w poniższym .KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE III SEMESTR I Opracowała: mgr Mirosława Szymczak - Ratajczak Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: .. charakterystyka porównawcza, recenzja, zaproszenie, ogłoszenie, instrukcja, dedykacja, opis, notatka)Charakterystyka rezultatów międzynarodowych badań statystycznych dotyczących przestępczości i polityki karnej, w tym: ..

4.Charakterystyka porównawcza Aliny i Balladyny - bohaterek tragedii pt. „Balladyna" Alina i Balladyna były córkami ubogiej wdowy.

Opis wyglądu zewnętrznego (sposobu mówienia, poruszania się) 0 - 1p.. Kryteria.. Charakterystyka rezultatów międzynarodowych badań statystycznych dotyczących przestępczości i polityki karnej, w tym: European Sourcebook and Criminal Justice Statistics Crime and Criminal Justice (Eurostat) .. Balladyna była starsza, lecz obie siostry wyróżniały się nietypową urodą.. Ma ona na celu znalezienie podobieństw i różnic.. Uzasadnienie stanowiska jest oceniane ze względu na to, czy jest trafne, czy jest szerokie i czy jest pogłębione.. Kryteria.. Wygląd - opisanie wyglądu obu postaci.. Zgodność pracy z tematem 0 - 1p.. Bohaterowie żyli w XVIII wieku.. Przeliczenie punktów na oceny (dopuszcza się możliwość stosowania + i -) : 12p.Kryteria oceniania ludzi dzieli się na ogół na kilka grup: • Kryteria kwalifikacyjne - odzwierciedlają przydatność formalną człowieka na dane stanowisko, np. wiedza, doświadczenie, umiejętności, znajomość języków itp.Charakterystyka porównawcza Jest to praca, w której porównuje się co najmniej dwóch bohaterów indywidualnych lub zbiorowych..

Ocena ciągła - obejmuje przygotowanie do zajęć oraz aktywność na zajęciach.Kryminologia porównawcza 3401-PR1-SP-PK-KRPd.

Zgodność pracy z tematem.. Przy tym trzeba zwrócić uwagę na postawę obu postaci wobec jakiegoś problemu.. Balladyna miała ciemny, długi warkocz oraz czarne, jak węgielki oczy.. Każdy z zestawionych fragmentów musi mieć charakter autonomiczny, to znaczy można przeprowadzić jego analizę i interpretację bez konieczności odwołania się .VI.. Fundamentalną zasadę oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów stanowi podstawa programowa (dla właściwego poziomu edukacji wczesnoszkolnej), natomiast kryteria wymagań programowych zawierają obszary edukacyjne i kompetencje ucznia w poszczególnych obszarach.. Pocho.KRYTERIA OCENY(PRZED WYKONANIEM ZADANIA) .. kompozycję.. Jej skóra miała alabastrowy odcień.Charakterystyka porównawcza Wertera i Alberta, Johann Wolfgang Goethe - Cierpienia młodego Wertera - streszczenie, opracowanieCześnik Raptusiewicz oraz Rejent Milczek są dwoma głównymi bohaterami dramatu Aleksandra Fredry pt. "Zemsta".. Przedstawienie postaci (co najmniej cztery informacje) 0 - 1p.. z nich) 0 - 1p.. Prezentuję bohatera, korzystając z jego charakterystyki (wcześniej uczniowie gromadzili słownictwo do charakterystyki Hobbita).. Uzasadnienie pogłębione to uzasadnienie, w którym zdający wnikliwie odniósł się w rozwinięciu do wszystkich elementów polecenia..

Uzasadnienie trafne zawiera logicznie poprawne argumenty (czyli ...Kryteria oceniania uczniów z języka polskiego w klasie II gimnazjum.

9 Szczegółowe kryteria uzyskania oceny .. 6 tworzy zgodnie z zadaną formą (charakterystyka, charakterystyka porównawcza, analiza, interpretacja) wyjątkowo bogatą treść w odniesienia, przykłady, porównania i wnioski .KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE III SEMESTR I Opracowała: mgr Mirosława Ratajczak Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania;3.. Opis wyglądu zewnętrznego (sposobu mówienia, poruszania się)Kryteria oceny pisemnych form wypowiedzi Kryteria oceny zaproszenia Numer kryterium Kryteria Liczba punktów I Wskazanie adresata, nadawcy, miejsca, czasu, celu [kogo zapraszamy, kto zaprasza, gdzie, kiedy, na co] 0-1 p. II Zastosowanie wyrazów o charakterze perswazyjnym - co najmniej jeden 0-1 p. III Spójność tekstu 0-1 p. IVJeżeli praca liczy mniej niż połowę objętości określonej przez nauczyciela - za kryterium IV, V, VI przyznaje się 0 punktów, zaś w kryterium II - 1 punkt.. KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM Priorytetem w znajomości tekstów kultury dla ucznia są lektury wskazywane każdego roku do przeczytania i omawiania na zajęciach szkolnych.. KryteriaPunktacja.. grudnia 30, 2019 Wprowadzona w 6 klasie charakterystyka postaci okazała się bułką z masłem dla większości moich uczniów.Charakterystyka porównawcza aby ją wykonać należy zestawić dwie lub więcej postaci, pokazać podobieństwa i różnice.. TEMAT (0 - 9)* I.Zgodność pracy z .. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA POSTACI LITERACKICH .. Treść Oceniane cechy wypo-wiedzi ucznia 4 punkty 3 punkty 2 punkty 1 punkt 0 punktów* Realizacja tematu UCZEŃ pisze charakte-rystykę postaci wskazanej w temacie w sposób spójny UCZEŃKryteria do oceny koleżeńskiej lub samooceny charakterystyki porównawczej.. Autor komedii ukazał ich na zasadzie kontrastu..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt