Sprawozdanie logopedy z działań podjętych w roku szkolnym
Inne podjęte działania (niewynikające bezpośrednio z przydziału obowiązków).. Title: SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH Author: ZS JERZYKOWO Last modified by .Sprawozdanie z pracy logopedy szkolnego.. Jednym z nich oprócz strony internetowej są .. Biblioteka szkolna w tym roku dała możliwość uczniom do wypożyczania książek na .Program zostaje wdrożony w I Społecznej Szkole Podstawowej w roku szkolnym 2018/2019 i jest realizowany w formie logopedycznych zajęć indywidualnych lub grupowych (2 osoby), organizowanych regularnie, w krótkich odstępach czasu.. Wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.. JANA PAWŁA II W ZIELONKACH.. Ocena stopnia realizacji.. P-7Rodzaje i efekty działań podjętych w zakresie realizacji następujących zadań ( np. .. Sprawdź aktualny jadłospis naszej szkoły.. Na zajęcia terapii mowy uczęszczali uczniowie wymagający kompleksowych działań logopedycznych.. Współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w Bodzentynie.. INFORMACJA LOGOPEDY .. Bohaterów Warszawy w Kamienicy ADRES SZKOŁY / PLACÓWKI: Kamienica 490 TELEFON: E MAIL: DYREKTOR: mgr Lidia Piotrowska KORDYNATOR SZKOLNY: mgr Ewa Adamczyk Na początku roku szkolnego 2014/2015 Zespół Promocji Zdrowia powołany w .SPRAWOZDANIE Z PODJĘTYCH DZIAŁAŃ W RAMACH PROGRAMU „SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE" W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 NAZWA SZKOŁY/ PLACÓWKI: Szkoła Podstawowa nr 1 im..

Informacja logopedy z działań podjętych w roku szkolnym.

Wnioski do pracy w II semestrze / nowym roku szkolnym: .. na e-mail: [email protected] za potwierdzeniem odbioru (narzędzia; żądaj potwierdzenia przeczytania.. We wrześniu w klasach „0" oraz w klasach pierwszych logopeda przeprowadza przesiewowe badania, które służą wykrywaniu zaburzeń rozwoju mowy i wczesnej profilaktyce zaburzeń mowy.. Przesiewowe badanie logopedyczne przeprowadzane jest w formie zabawy.5.. Efekty podjętych działań: • Poszerzanie wiedzy dotyczących aspektów prawnych awansu zawodowego.Lp.. Zmiany w regulaminie wnoszenia opłat za obiady Ubezpieczenie uczniów- OFERTA UNILINK 2020/2021koniecznych w pracy nauczyciela, zgodne z potrzebami przedszkola oraz oczekiwaniami wychowanków.. Został on opracowany w oparciuSprawozdanie z planu kontroli wewnętrznej w roku szkolnym 2015/2016.. Bohaterów Warszawy w Kamienicy ADRES SZKOŁY / PLACÓWKI: 34- 608 Kamienica 490 TELEFON: 18 3340907 E MAIL: [email protected] DYREKTOR: mgr Lidia PiotrowskaSZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021.. Wychowawcom klas przekazywałam na bieżąco niezbędne informacje dotyczące poszczególnych uczniów.. analizę działań podejmowanych w bieżącym roku szkolnym …i inne działania.. Jadłospis.. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/20 8.SPRAWOZDANIE Z PODJĘTYCH DZIAŁAŃ W RAMACH PROGRAMU „SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE" W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 NAZWA SZKOŁY/ PLACÓWKI: Szkoła Podstawowa nr 1 im..

Sprawozdanie logopedy.

Sprawozdanie logopedy z działań podjętych w roku szkolnym Raport z działań i ich efektów podjętych przez logopedę w trakcie trwania roku szkolnego, zawierający: rodzaje zadań i efekty pracy podjętej w zakresie obowiązków logopedy, a także ilość godzin faktycznie przepracowanych.Dokument winien być sporządzony wg wzoru, zgodnie z obowiązującymi kryteriami dokumentacji szkolnej.. z działań podjętych w roku szkolnym … Nazwisko i imię: Liczba godzin tygodniowo: Lp.Informacja logopedy z działań podjętych w roku szkolnym P-7 L.p Rodzaje i efekty działań podjętych w zakresie realizacji następujących zadań: 1.. Bohaterów Warszawy w Kamienicy ADRES SZKOŁY / PLACÓWKI: 34- 608 Kamienica 490 TELEFON: 18 3340907 E MAIL: [email protected] DYREKTOR: mgr Lidia Piotrowska Przeprowadzanie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma.. ROK SZKOLNY 2020/ 2021 .. Wnioski do pracy w II semestrze / nowym roku szkolnym: ..

... ( zapoczątkowaną w poprzednim roku szkolnym).

To nowy rodzaj działań, jednakże, one naprawdę pochłaniają wiele czasu i są niezbędne.. Sprawozdanie stanowi podsumowanie realizacji zadań założonych w planie rozwoju zawodowego.. Title: SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH Author: ZS JERZYKOWO Last modified by: Leszek CzRodzaje i efekty działań podjętych w zakresie realizacji następujących zadań ( np. .. sprawozd-logopedy.doc (28.00 KB) Plan lekcji.. SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 ; SZKOLNE MENU.. Pliki do pobrania.. .LOGOPEDA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.. por. Stefana Jasieńskiego ADRES SZKOŁY / PLACÓWKI: Oświęcim ul. St. Leszczyńskiej 8 TELEFON: 33/ E MAIL: DYREKTOR: mgr Grażyna Gawłowska KORDYNATOR SZKOLNY: mgr Lucyna Konior .W sprawozdaniu przedstawię stopień realizacji założonych przeze mnie w planie rozwoju zawodowego celów a także postaram się dokonać oceny efektywności podjętych działań i przydatności ich dla placówki, w której pracuję, jak i własnego doskonalenia.. Wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki 8.7.. Służenie radą i pomocą nauczycielom wydającym opinie o uczniach potrzebujących pomocy specjalistycznej.Sprawozdanie z pracy zdalnej to nowy dokument, z którym muszą zmierzyć się nauczyciele..

Ocena realizacji podjętych zadań: Zadanie.

ZAPIS DZIECKA DO LOGOPEDY:.. W roku szkolnym 2009/2010 wspólnie z nauczycielem terapii pedagogicznej .zmiana w harmonogramie kursowania autobusu szkolnego- od 1 października 2020r.. Rodzaje i efekty działań podjętych w zakresie realizacji następujących zadań: Liczba godzin zrealizowanych 1.. Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznegoz uwzględnieniem wniosków z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2018/19 6.. Sprawdź aktualny plan lekcji.. Informację należy przekazać w formie elektronicznej [email protected], [email protected] oraz papierowej w terminie nieprzekraczającym 23.06.2012 r.Sprawozdanie z działań podjętych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa .. Biblioteka szkolna wykorzystywała różne dostępne środki przekazu informacji w celu promowania swoich działań.. Rodzice często uczestniczyli w spotkaniach indywidualnych.Sprawozdanie z działań podjętych w ramach NPRCZ: Zaplanowano i zrealizowano następujące działania: I. Zasięgnięcie opinii rodziców i samorządu uczniowskiego przy zakupie książek Zakupy książek były konsultowane z uczniami, nauczycielami i rodzicami.. Wnioski z raportu ewaluacji wewnętrznej za rok szkolny 2018/19 7. za rok szkolny 2017/2018.. Przeprowadzanie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma 2.. W maju 2018 roku wśród uczniów i rodziców przeprowadzono ankietę dotyczącą tytułów książek, które chcieliby znaleźć w .Działając zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego, składam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w roku szkolnym 2018/2019.. Program zakłada współpracę z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej, psychologiem szkolnym, poradnią .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO IMIĘ I NAZWISKO: KATARZYNA KACPRZAK MIEJSCE ODBYWANIA STAŻU: CZAS TRWANIA STAŻU: 2 LATA I 9 MIESIĘCY DATA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA: 01.06.2017 R. Jestem nauczycielem mianowanym, wykonującym pracę nauczyciela logopedy zarówno w szkole, jak i w .SPRAWOZDANIE Z PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO.. Nadzór pedagogiczny.. Tutaj może pojawić się tworzenie dekoracji, pisanie programów .1 SPRAWOZDANIE Z PODJĘTYCH DZIAŁAŃ W RAMACH PROGRAMU SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 NAZWA SZKOŁY/ PLACÓWKI: Powiatowy Zespół Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im.. Zadanie Wyniki i wnioski Organizacja kształcenia, wychowania i opieki dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych W naszym przedszkolu organizowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci wymagających dodatkowego wsparcia.1 SPRAWOZDANIE Z PODJĘTYCH DZIAŁAŃ W RAMACH PROGRAMU SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 NAZWA SZKOŁY/ PLACÓWKI: Szkoła Podstawowa nr 1 im.. Diagnozowanie logopedyczne oraz - odpowiednio do jego wyników - organizowanie pomocyPodejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia 7..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt