Sprawozdanie z przebiegu stażu nauczyciela stażysty za i semestr
Nauczyciel stażysta - Judyta Maria Pluto-Prądzyńska Miejsce odbywania stażu - Przedszkole Nr 22 w Koszalinie Czas trwania stażu - 01.09.2010r.. CzęstochowaSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.. 8.Przygotowanie sprawozdania z realizacji stażu Przygotowałam sprawozdanie dotyczące przebiegu realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.. Walta Disneya w Chrzanowie Dyrektor przedszkola: Ewa Jurkowska Opiekun stażu: Alicja Jeleń Czas trwania stażu: Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Niniejsze sprawozdanie powstało w związku .SPRAWOZDANIE - imię i nazwisko nauczyciel wspomagający w klasie IV SP W I semestrze roku szkolnego 2018/2019 wspomagałam na zajęciach uczniów klasy IV ; 1. .. nauczyciel.. W trakcie pięciu miesięcy stażu realizowałam cele założone w planie rozwoju zawodowego, umożliwiające mi uzyskanie awansu zawodowego.Z dniem 01.09.2003r.. Trzeba jeszcze pamiętać o comiesięcznym przedstawianiu listy obecności w biurze pośrednictwa pracy.Półroczne sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego w roku szkolnym 2011/12 Katarzyna Odyas; Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty Monika Derek - Kubiak; Projekt oceny opiekuna stażu o przebiegu i realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela..

Sprawozdanie z realizacji stażu.

mam na myśli nauczanie zdalne, pisać w przedszkolu podsumowanie pracy wychowawczo - dydaktycznej za II semestr, przedszkole pracuje, praca zdalna prowadzona codziennie, sprawozdania .Wraz z początkiem stażu zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli - dokonałam analizy następujących dokumentów: Ustawa z dn. 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U.. Okres stażu: 01.09.2016 r. - 31.05.2019 r. Miejsce pracy: .. (I semestr roku szkolnego 2016/2017),Sprawozdanie nauczyciela wspomagającego z pracy dydaktyczno - wychowawczej za I semestr roku szkolnego 2018/2019Zgodnie z nowymi zasadami podstawowe zadania opiekuna stażu zostały opisane w następujący sposób: współpracuje z nauczycielem odbywającym staż i wspiera go w procesie wdrażania do pracy w zawodzie, a w przypadku stażu nauczyciela stażysty w szczególności zapoznaje nauczyciela z dokumentami obowiązującymi w danej placówce, w tym z dokumentacją przebiegu nauczania .Title: SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA Z PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ Author: ZSP Last modified by: Nauczyciel Created Date: 1/13/2020 9:49:00 AM Other titlesW trakcie odbywania stażu na bieżąco zapoznawałam się z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, poddałam analizie w szczególności takie akty prawne: Karta Nauczyciela (Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.) Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianamiSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego za I semestr..

Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły.

Joanna TomeckaSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować.. Systematycznie dokonuję analizy i samooceny własnych lekcji tworząc notatki z rozmów pohospitacyjnych z opiekunem stażu oraz innymi nauczycielami.Nauczycielem stażystą staje się osoba nieposiadająca stopnia awansu zawodowego z dniem zatrudnienia w szkole.. Stażysta z urzędu pracy, jest zobowiązany do prowadzenia sprawozdania z jego przebiegu.. Warunkiem zatrudnienia takiej osoby i rozpoczęcia stażu jest posiadanie wymaganych kwalifikacji do pracy w charakterze nauczyciela na danym stanowisku.. Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju.. Wówczas osoba ta jest zatrudniana na podstawie umowy o pracę na czas określony na jeden rok szkolny w celu odbycia stażu.Przygotowałam dyplomy za uczestnictwo w konkursach świetlicowych: mini test „Moja Ojczyzna" dla klas II, konkurs plastyczny „Jesień- Pora wesoła" jak i międzyszkolnych konkursów świetlicowych: „Moja kolorowa choinka" i „Pani Wiosna"..

Efekt działania: Napisanie sprawozdanie.

W trakcie jego trwania od września do końca stycznia (I półrocze) realizowałam cele założone w planie rozwoju zawodowego.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty za pierwszy semestr roku szkolnego 2015/2016 Nauczyciel stażysta: Joanna Bogucka Opiekun stażu: Czas trwania stażu: 01.09.2015 r.-31.05.2016 r. 01 września 2015 r. rozpoczęłam dziewięciomiesięczny staż, którego celem jest uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.Oto moja propozycja sprawozdaniu z niektórych, najczęściej podejmowanych działań przez nauczycieli.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego odbywającego staż na stopień nauczyciela mianowanego za okres od września 2018 r. do stycznia 2019 r.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: Sprawozdanie z awansu kończące staż na nauczyciela dyplomowanego Sprawozdanie składane do dyrekcji przedszkola po zakończeniu stażu na n-la dyplomowanego .zawiera opis realizacji planu rozwoju zawodowego […]; SPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO WSTĘP Pracując z dziećmi w wieku przedszkolnym ponad 30 lat jestem .1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko: Joanna Miarka - Żukowska Miejsce pracy: Niepubliczne Przedszkole im..

rozpoczęłam staż w wymiarze 9 miesięcy na nauczyciela kontraktowego.

Zgodnie z procedurą awansu , przy pomocy nauczyciela doradcy metodycznego i opiekuna stażu napisałam plan rozwoju zawodowego, który został pozytywnie zaopiniowany przez panią dyrektor przedszkola.Wrzesień 2008- Maj 2009r.. 9.Przygotowanie się do postępowania kwalifikacyjnego.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty za pierwszy semestr roku szkolnego 2008/2009 Nauczyciel .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty za I semestr Staż rozpoczęłam 01.09.2007 r. na stanowisku nauczyciela w Samorządowym Przedszkolu nr 3 w Skawinie.. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś.. Imię i nazwisko ucznia - zgodnie z orzeczeniem / Autyzm - zespół Aspergera/.. 10.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowego nauczyciela mianowanego.. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela.Sprawozdanie z pracy zdalnej to nowy dokument, z którym muszą zmierzyć się nauczyciele.. Należy je złożyć w ciągu 7 dni od momentu zakończenia stażu w powiatowym urzędzie pracy.. 1982 poz. 19) oraz Rozporządzenie MEN z dn. 23 sierpnia 2019 r. wSprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego teczka nauczyciela stażysty.. Napisałam sprawozdanie z pracy świetlicy szkolnej w I semestrze roku szkolnego 2008/2009.Obowiązki stażysty..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt