Uporządkuj chronologicznie wymienione wydarzenia geologiczne na obszarze polski
1.Podane w tabeli wydarzenia dotyczące historii Polski uporządkuj chronologicznie, wskazując to, które było pierwsze, i to, które było ostatnie.. - wypiętrzenie Karpat B. - powstanie Bałtyku C.. (3 pkt) Rysunki przedstawiają oświetlenie Ziemi w pierwsze dni wybranych astronomicznych pór roku.. Do tego rodzaju skał zaliczamy m.in.: granit, sjenit, gabro.. uporządkuj chronologicznie wydarzenia.. Należy zwrócić uwagę, że podany podział jest tylko jednym z zaproponowanych i dotyczy jedynie Polski.. uporządkuj w kolejności chronologicznej podboje rzymskie : I wojna punicka podbój Grecjii III wojna punicka zwycięstwo nad Galią II wojna punicka to jest na osi czasu i jest : III w.p.n.e.. Rgjl6flsWg5dJ 1 Ilustracja zawiera dwie mapy Polski, pierwsza zawiera prowincje geograficzne, a druga podprowincje geograficzne.Korzystając z rysunku przedstawiającego przekrój geologiczny, wykonaj zadania: Analizując załączony przekrój geologiczny można odczytać kolejność wielu wydarzeń w geologicznej historii tego terenu.. 21 III, 22 VI, 23 IX, 22 XII b) Zakreskuj ukośnymi liniami: - na rysunku nr 1. obszar występowania nocy, - na rysunku nr 2. obszar .Wydarzenia geologiczne: 1. najstarsze datowane skały 2. pierwsze ślady życia 3. pierwsze prymitywne tkankowce 4. początek ery paleozoicznej 5. orogeneza kaledońska 6. pierwsze rośliny lądowe 7. orogeneza hercyńska 8. pocz. ery mezozoicznej 9. pierwsze ssaki 10. początek ery kenozoicznej 11. orogeneza alpejska 12. pojawienie się człowieka 13. koniec ostatniego zlodowacenia 14 .Pumeks Gips Marmur Zadanie 16..

🎓 Uporządkuj chronologicznie wydarzenia geologiczne.

Powstanie pokładów węgla kamiennego na Wyżynie Śląskiej.. Erozyjne ścięcie powierzchni 5.Działając w zgodzie z art. 13 ust.. 1. sfałdowanie osadów morskich 2. zlodowacenie obszaru 3.Uporządkuj chronologicznie wydarzenia przedstawione na jednym z przekrojów geologicznych Określ typ genetyczny skał z przekroju B. Wpisz znak X w odpowiednie komórki tabeli.A.. Litosfera cz.1 geologicznych.. F. synod w ClermontNie jest prawdą, że na przekroju znajdują się skały głębinowe (plutoniczne).. Podkreśl nazwę dominującego typu gleby na wybranym obszarze.. Litosfera cz.1 2 geologicznych.. 1650 Zadanie 11.. Wpisz w puste pola litery, którymi oznaczono dane wydarzenie.. - powstanie pokładów soli kamiennej na Kujawach Sfałdowanie osadów morskich 2.. Zlodowacenie obszaru 3. perm, trias, neogen, karbon b) Każdemu z wyżej wymienionych okresów geologicznych przyporządkuj surowiec, który powstał w tym czasie na podanym obszarze.. Na przedstawionym obszarze dochodziło do transgresji morskich, czego pozostałościąWykorzystaj załączony przekrój geologiczny oraz posiadaną wiedzę i wykonaj polecenia a) i b)..

a) Uporządkuj chronologicznie podane poniżej wydarzenia geologiczne od najstarszego do najmłodszego.

Zmieniał się też klimat, a tym samym roślinność.Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Wymień najważniejsze wydarzenia geologiczne, które miały miejsce na obszarze dzisiejszej Polski?Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. - Zadanie 1: Geografia dla maturzysty 3.W każdej z poszczególnych er Ziemi, na terytorium Polski, zachodziły liczne zmiany geologiczne, stąd też podział Polski na kilka jednostek geologicznych: platformę wschodnioeuropejską, struktury paleozoiczne, struktury mezozoiczne, struktury kenozoiczne.. Spośród tych, wydarzeń wybrano po cztery.. Z legendy do przekroju możemy odczytać, że występują na nim wyłącznie różne skały osadowe.. a) Uporządkuj chronologicznie podane poniżej wydarzenia geologiczne od najstarszego do najmłodszego.. W erze prekambryjskiej cały obszar naszego kraju był zalany wodami morskimi, co .. (2 pkt) Na blokdiagramach ukazano poszczególne etapy kształtowania się obszaru przedstawionego na przekroju geologicznym w zadaniu 15., a obok zamieszczony został opis wydarzeń geologicznych.. Kenozoik jest okresem intensywnych ruchów płyt litosfery, które spowodowały powstanie dzisiejszego rozmieszczenia lądów i mórz.Kenozoik to także okres potężnych deformacji tektonicznych związanych z młodszymi fazami orogenezy alpejskiej: w starszym trzeciorzędzie na całej kuli ziemskiej w wyniku fałdowań skorupy ziemskiej wywołanych kolizją kontynentów .Uporządkuj wydarzenia geologiczne, które miały miejsce na obszarze Polski od najstarszego do najmłodszego..

uporządkuj chronologicznie wydarzenia.

Numery odpowiadające kolejnym wydarzeniom wpisz do tabeli.. Największy znany gatunek mamuta, mamut stepowy, którego szczątki odnaleziono na obszarze Europy i Azji, osiągał 4,5 - 5 m wysokości w kłębie.. KEN Poznań Ćwiczenia na fakultet 2011/12 06.. 17.Na tym obszarze spotykamy rzeźbę wysokogórską, która zajmuje 2,5 % powierzchni Polski.. perm, trias, neogen, karbon b) Każdemu z wyżej wymienionych okresów geologicznych przyporządkuj surowiec, który powstał w tym czasie na podanym obszarze.a) Uporządkuj chronologicznie podane poniżej wydarzenia geologiczne od najstarszego do najmłodszego.. (1 pkt) Podaj literę, którą zaznaczono na mapie obszar o najkorzystniejszych warunkach przyrodniczych dla uprawy roślin w Polsce.. Uporządkuj przedstawione wydarzenia geologiczne w kolejności chronologicznej - od najstarszego do najmłodszego - wpisując w wykropkowane miejsca numery od 1 (wydarzenia najstarsze) do 6 (wydarzenia najmłodsze).. Uporządkuj wydarzenia geologiczne w kolejności chronologicznej w każdej z podanych grup.W powszechnym mniemaniu mamuty były zwierzętami niezwykłych rozmiarów, co zaowocowało przenośnym znaczeniem samego określenia mamut jako czegoś wielkiego..

a) Wpisz chronologicznie podane poniżej okresy geologiczne.

E. upadek hrabstwa Edessy.. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO informujemy, że strona geografia24.pl gromadzi i przetwarza dane osobowe oraz używa plików cookies.Uporządkuj wymienione poniżej wydarzenia geologiczne w kolejności od najstarszego do najmłodszego.. I w.p.n.e.IV Liceum Ogólnokształcące im.. Numery odpowiadające kolejnym wydarzeniom wpisz do tabeli.. A. złupienie Konstantynopola przez krzyżowców.. Obszar Polski jest pochylony z południowego - wschodu na północny - zachód.. (3 pkt) 4 Wykorzystaj załączony przekrój geologiczny oraz posiadaną wiedzę i wykonaj polecenia a) i b).. Zadanie 28.. Formy morfologiczne terenu układają się równoleżnikowo, czyli idąc z północy na południe widzimy na przemian - tereny położone niżej i tereny wzniesione.Na mapie konturowej zaznaczono literami od A do D wybrane obszary charakteryzujące się różnymi warunkami przyrodniczymi dla rolnictwa.. Surowce mineralne: A. ropa naftowa na północ od Przylądka Rozewie B. rudy cynku i ołowiu w okolicach OlkuszaZobacz 1 odpowiedź na zadanie: Historia!. Geologiczna historia Polski .. Rys. 1 Rys a) Wpisz w wykropkowanych miejscach pod rysunkiem właściwe daty, dobierając je z podanych.. (2 pkt) Uzupełnij poniższą tabelę, wykonując polecania a) i b).. Akumulacja osadów w środowisku wód śródlądowych 4.. Obecnie na północy Polski jest morze, a na południu góry.. Numery odpowiadające kolejnym wydarzeniom wpisz do tabeli.. B. zdobycie Jerozolimy przez armię Saladyna.. Obecnie przyjęta tabela stratygraficzna została ustalona przez Międzynarodową Komisję Stratygrafii (ICS).. Kolejne jednostki w tabeli wydzielono na podstawie występowania w skałach charakterystycznych skamieniałości lub typów skał (od .2 2 Egzamin maturalny z geografii Zadanie 35.. Wpisz w odpowiedniej kolejności litery A - F, którymi oznaczono poniżej poszczególne wydarzenia geologiczne.. 1 i ust.. Przy pierwszym wpisz cyfrę 1, przy ostatnim cyfrę 6.. Uporządkuj przedstawione wydarzenia geologiczne w kolejności chronologicznej -od najstarszego do najmłodszego - wpisując w wykropkowane miejsca numery od 1 (wydarzenia najstarsze) do 6 (wydarzenia najmłodsze).Zlodowacenia w Polsce.. W pozostałej części Europy i na świecie (szczególnie w Ameryce Północnej) wydarzenia przebiegały podobnie, lecz niekiedy znacząco różniły się w szczegółach lub ramach czasowych i niekiedy bardzo trudno jest skorelować je wzajemnie regionalnie.KEN Poznań Ćwiczenia na fakultet 2011/12 06.. Jednak nie zawsze tak było.. a) Wpisz chronologicznie podane poniżej okresy geologiczne.. B. Osadzenie się lessów na Wyżynie Sandomierskiej.Tabela stratygraficzna - schemat obrazujący przebieg historii Ziemi na podstawie następstwa procesów geologicznych i układu warstw skalnych.. D. upadek twierdzy krzyżowców w Akce..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt