Przykładowe sprawozdanie z wykonania zadania publicznego
4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Subject: Wykonanie zadań publicznych Description: Dz.U.. Z 2018 R. POZ. 450, Z PÓŹN.. Moduł I - Utworzenie lub wyposażenie placówki Senior+.. 2, w terminie 30 dni od dnia zakończenia roku budżetowego 10) *.. Z 2018 R. POZ. 450, Z PÓŹN.. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego powinno zostać sporządzone przez organizację na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia MPiPSOperator sporządza sprawozdanie z realizacji zadania publicznego.. Z 2016 R. POZ. 239 I 395) Rodzaj sprawozdania zęściowe* / Końcowe* Okres, za jaki jest składane sprawozdanie 01.07.2017 - 31.10.2017SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST.. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadańsprawozdanie z wykonania zadania publicznego, o ktÓrym mowa w art. 18 ust.. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U.. Z 2018 R. POZ. 450, Z PÓŹN.. Jeśli organizacja otrzymała w tym roku dotację w ramach otwartego konkursu ofert, po zrealizowaniu zadania czeka ją sporządzenie sprawozdania..

z wykonania zadania publicznego.

zm.) Wzór sprawozdania został zamieszczony w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U.. Z 2016 R. POZ. 239 I 395) Pouczenie co do sposobu wypełniania sprawozdania:z wykonania zadania publicznego (należy podać nazwę zadania nadaną przez oferenta) (tytuł zadania publicznego) w okresie od (zgodnie z umową) do (zgodnie z umową) określonego w umowie nr (zgodnie z umową) zawartej w dniu (zgodnie z umową) pomiędzy Wojewoda Mazowiecki reprezentowany przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty (nazwa Zleceniodawcy) a (nazwa Zleceniobiorcy(-ów), siedziba .REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Procentowy udział dotacji w kosztach zadania - warunek < lub = czyli określenie granicznego udziału dotacji w kosztach zadania Zamówienia opłacane z dotacji [Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn.. Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego wraz z krótkim opisem wykonania zadania Terminy realizacji poszczególnych działań Zleceniobiorca(-y) lub inny podmiot, który wykonywał działanie w zakresie .SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST..

Streszczenie zadania publicznego wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji.

4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaŁalnoŚci poŻytku publicznego i o wolontariacie (dz. u. z 2016 r. poz. 239 i 395) pouczenie .. ZM.) Pouczenie co do sposobu wypełniania sprawozdania:1.. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U.. ZM.) Pouczenie co do sposobu wypełniania sprawozdania:Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (poz. 2057) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST.. 2014, poz. 1118 z późn.. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U.. ZM.) Pouczenie co do sposobu wypełniania sprawozdania:Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust.. Z 2018 R. POZ. 450, Z PÓŹN.. Z 2016 R. POZ. 239 I 395) Pouczenie co do sposobu wypełniania sprawozdania:Instrukcje do n/w aktów: - ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO z dnia 24 października 2018r.. Operator(-rzy) projektu składa(ją) sprawozdanie częściowe z wykonania zadania publicznego sporządzone według wzoru, o którym mowa w ust..

Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego.

ZM.) Pouczenie co do sposobu wypełniania sprawozdania:Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (poz. 2055) Załącznik nr 2 WZÓR UPROSZCZONE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO POUCZENIE co do sposobu wypełniania sprawozdania: Sprawozdanie należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach oraz w przypisach.4.. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. otwartych konkursów ogłaszanych od 1.03.2019 r ) docx, 25 kB metryczka Odpowiedzialny za treść Anna Kieler Data wytworzenia 01.03.2019W dniu 1 marca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.W poniższych linkach dostępne są aktualne wzory wprowadzone powyższym rozporządzeniem.SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST..

ZM.) Pouczenie co do sposobu wypełniania sprawozdania:Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego 05.01.2021.

DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. zm.), za poświadczeniem przedłożenia Zleceniodawcy .(Dz.. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U.. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U.. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O.. Opis, w jaki sposób dofinansowanie z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania wpłynęło na jegoInstrukcja wypełnienia sprawozdania z realizacji zadania publicznego na mocy przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U.. Przypominamy o złożeniu sprawozdania z wykonania zadania publicznego za 2020 rokSPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST.. 4), powinno zawierać dodatkowe informacje o realizatorach projektów oraz zrealizowanych projektach: nazwy i adresy siedzib realizatorów projektów;SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST.. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST.. Sprawozdanie należy przygotować na odpowiednim formularzu (Załącznik nr 5 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i PolitykiWzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego (dot.. Opis potrzeb wskazujący na celowość wykonania zadania publicznego wraz z liczbą oraz opisem odbiorców tego zadania.. 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn.. 2018, poz. 2057 (załącznik 5) Keywords: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO Category: Realizacja zadań .z wykonania zadania publicznego (należy podać nazwę zadania nadaną przez oferenta) (tytuł zadania publicznego) w okresie od (zgodnie z ofertą) do określonego w umowie nr zawartej w dniu pomiędzy GMINĄ ŻYWIEC (nazwa Zleceniodawcy) a (nazwa Zleceniobiorcy(-ów), siedziba, nr Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji )) Data złożenia sprawozdania)sprawozdanie z wykonania zadania publicznego, o ktÓrym mowa w art. 18 ust.. Sprawozdanie to, oprócz standardowych elementów przewidzianych przepisami ustawy (art. 18 ust.. 4.Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało wysłane w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235, z późn..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt